Kooreegusu的食用法

Kooreegusu是冲绳的酒「泡盛」加入辣椒腌泡的
香辛调味料。
或加在面里
可以加在炒饭或炒菜里
也可加在酱油里沾生鱼片吃!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.jpn-okinawa.com
Copyright (C) 2007 Okinawa Prefectural Government. all rights reserved.