Kooreegusu的食用法

Kooreegusu是沖繩的酒「泡盛」加入辣椒醃泡的
香辛調味料。
或加在麵裡
可以加在炒飯或炒菜裡
也可加在醬油裡沾生魚片吃!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.jpn-okinawa.com
Copyright (C) 2007 Okinawa Prefectural Government. all rights reserved.